Uzņemšanas nosacījumi

Par Seniora nama "Zilaiskalns" KLIENTU var kļūt:

 • personas pensijas vecumā;
 • pilngadīgi I vai II grupas invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem.

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” un MK noteikumi Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot ilgstošas aprūpes līgumu:

 • KLIENTA personības apliecinošs dokuments – pase vai ID karte;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • VSAA izziņa par KLIENTA pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru;
 • KLIENTA vai tā apgādnieka rakstisks iesniegums par uzņemšanu Senioru namā (tiek rakstīts uz vietas);
 • attiecīgā novada pašvaldības lēmums par sociālā pakalpojuma sniegšanu un līdzfinansējumu, ja KLIENTA apgādnieki nespēj segt Senioru nama pakalpojumu maksu pilnā apmērā;
 • līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas);
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt KLIENTS ar invaliditāti;
 • ģimenes ārsta izziņa par KLIENTA veselības stāvokli (087/u);
 • psihiatra atzinums.

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot īslaicīgas aprūpes līgumu:

 • KLIENTA personības apliecinošs dokuments - pase vai ID karte;
 • KLIENTA vai tā apgādnieka rakstisks iesniegums par uzņemšanu Senioru namā (tiek rakstīts uz vietas);
 • ģimenes ārsta izziņa par KLIENTA veselības stāvokli (087/u);

līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas).

HOPE CHANNEL